Ban lãnh đạo
 • Lý Thành Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Email:
   lythanhduoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Kỉnh Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   huynhkinhthoai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Phùng Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   lamphunghiep.c3vnc@soctrang.edu.vn