Ban lãnh đạo
 • Phòng Phước Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0986351317
  • Email:
   ht.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lý Thành Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   01694237869
  • Email:
   lythanhduoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Phùng Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   lamphunghiep.c3vnc@soctrang.edu.vn
 • Dương Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   duongquocdung.c3tht@soctrang.edu.vn
 • Phương Khắc Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   phuongkhactin.c3vnc@soctrang.edu.vn
 • Châu Mỹ Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0919574797
  • Email:
   chaumyngoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trương Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0387024705
  • Email:
   truongngocbich.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Kim Ngọc Đời
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0971649284
 • Trầm Trung Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0978857229
  • Email:
   tramtrungthao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   nguyenthidiem.C3vnc@soctrang.edu.vn
 • Đoàn Ngọc Nhẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   949727535
  • Email:
   doanngocnhan.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Châu Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0914558929
  • Email:
   chauthibichngoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Kỉnh Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0985774064
  • Email:
   huynhkinhthoai.thcsdtrnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Thạch Hữu Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0936528361
  • Email:
   thachhuucan.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Sô Phết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0984537831
  • Email:
   huynhsophet.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Kim Ngọc Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0973772833
  • Email:
   kimngocem.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Liêu Thế Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0946360705
  • Email:
   Lieuthehao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều