Ban lãnh đạo
 • Kim Ngọc Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0973772833
  • Email:
   kimngocem.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • HUỲNH TẤN TÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   huynhtantai.c3mx@soctrang.edu.vn
 • Thạch Hữu Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01684645692
  • Email:
   thachhuucan.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trương Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01687024705
  • Email:
   truongngocbich.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenthidiem.C3vnc@soctrang.edu.vn
 • La Dương Phương Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01289645123
  • Email:
   laduongphuonglam.C3vnc@soctrang.edu.vn
 • HUỲNH SÔ PHẾT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   huynhsophet.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Thạch Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683707876
  • Email:
   thachquangvinh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Thị Kim Vàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683707876
  • Email:
   lamthikimvang.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Hứa Thị Thanh Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01234654262
  • Email:
   huatdungst@gmail.com
 • Liêu Thế Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919325728
  • Email:
   lieuthehao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trương Thị Ngọc Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985857196
  • Email:
   truongthingocthuan.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Dương Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   duongquocdung.c3tht@soctrang.edu.vn
 • Lý Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   lyhuu.c3mt@soctrang.edu.vn
 • PHƯƠNG KHẮC TÍN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   phuongkhactin.c3vnc@soctrang.edu.vn
 • Sơn Thị Si Tônh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961770314
  • Email:
   sonthisitonh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều