Ban lãnh đạo
 • Trần Ngọc Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranngocmaist95@gmail.com
 • Tạ Phia Rinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó - GIáo Viên Khmer
  • Email:
   rinhtp@stttc.edu.vn
 • Trương Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   truongngocbich.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Liêu Thế Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lieuthehao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Châu Mỹ Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   chaumyngoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Dương Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lamduonghoang.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trầm Trung Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể Dục
  • Email:
   tramtrungthao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Đinh Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dinhhoanhanh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Sô Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   phithcs82@gmail.com
 • Hứa Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   huaminhduc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Kim Ngọc Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Email:
   kimngocem.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Email:
   nguyenvantoan.c3.@vnc.edu.vn
 • Thạch Hữu Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   thachhuucan.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Sơn Thị Si Tônh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   sonthisitonh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenthidiem.C3vnc@soctrang.edu.vn