Ban lãnh đạo
 • Huỳnh Kỉnh Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0985774064
  • Email:
   huynhkinhthoai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trần The
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915575219
  • Email:
   tranthe@soctrang.edu.vn
 • Hứa Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984394627
  • Email:
   huaminhduc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Minh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lamminhthai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lý Thị Sà Phép
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01669671903
  • Email:
   lythisaphep.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trương Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01687024705
  • Email:
   truongngocbich.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Kim Ngọc Đời
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0971649284
 • Lâm Dương Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984703720
  • Email:
   lamduonghoang.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Châu Mỹ Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907157282
  • Email:
   chaumyngoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Kim Ngọc Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0973772833
  • Email:
   kimngocem.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Đinh Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965156449
  • Email:
   dinhhoanhanh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Sô Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919624204
  • Email:
   phithcs82@gmail.com
 • Trầm Trung Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978857229
  • Email:
   tramtrungthao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Thạch Hữu Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01684645692
  • Email:
   thachhuucan.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Châu Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914558929
  • Email:
   chaumyngoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Sơn Thị Si Tônh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0961770314
  • Email:
   sonthisitonh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • PHƯƠNG KHẮC TÍN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   phuongkhactin.c3vnc@soctrang.edu.vn
 • Lý Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   lyhuu.c3mt@soctrang.edu.vn