Ban lãnh đạo
 • Trầm Trung Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể Dục
  • Email:
   tramtrungthao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Đinh Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dinhhoanhanh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Sô Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   phithcs82@gmail.com
 • Nguyễn Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Email:
   nguyenvantoan.c3.@vnc.edu.vn
 • Lâm Minh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lamminhthai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Dương Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   duongquocdung.c3tht@soctrang.edu.vn