Ban lãnh đạo
 • Thạch Hữu Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   thachhuucan.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Dương Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   duongquocdung.c3tht@soctrang.edu.vn
 • Sơn Thị Si Tônh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   sonthisitonh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenthidiem.C3vnc@soctrang.edu.vn