Ban lãnh đạo
 • Trần Ngọc Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tranngocmaist95@gmail.com
 • Tạ Phia Rinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó - GIáo Viên Khmer
  • Email:
   rinhtp@stttc.edu.vn
 • Hứa Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   huaminhduc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Kim Ngọc Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Email:
   kimngocem.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lý Thị Sà Phép
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lythisaphep.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lý Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   lyhuu.c3mt@soctrang.edu.vn
 • PHƯƠNG KHẮC TÍN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Email:
   phuongkhactin.c3vnc@soctrang.edu.vn