Ban lãnh đạo
 • Trương Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   truongngocbich.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Liêu Thế Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lieuthehao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Châu Mỹ Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   chaumyngoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn