Ban lãnh đạo
 • Trương Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01687024705
  • Email:
   truongngocbich.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • La Dương Phương Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01289645123
  • Email:
   laduongphuonglam.C3vnc@soctrang.edu.vn
 • Hứa Thị Thanh Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01234654262
  • Email:
   huatdungst@gmail.com
 • Liêu Thế Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919325728
  • Email:
   lieuthehao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trương Thị Ngọc Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985857196
  • Email:
   truongthingocthuan.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Châu Mỹ Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907157282
  • Email:
   chaumyngoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Dương Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984703720
  • Email:
   lamduonghoang.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Kim Ngọc Đời
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0971649284
Tin tức
Tin đọc nhiều