Thông tin chi tiết:
Trương Ngọc Bích
Tổ trưởng Trương Ngọc Bích
Ngày tháng năm sinh 21/04/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01687024705
Email truongngocbich.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội

Tổ trưởng