Ban lãnh đạo
 • Lâm Thị Kim Vàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lamthikimvang.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Thạch Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thachquangvinh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • HUỲNH TẤN TÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   huynhtantai.c3mx@soctrang.edu.vn
 • HUỲNH SÔ PHẾT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   huynhsophet.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn