Ban lãnh đạo
 • Huỳnh Sô Phết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0984537831
  • Email:
   huynhsophet.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trà Ngọc Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01697745545
  • Email:
   trangocthanh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0917444401
  • Email:
   thachthihoang32@gmail.com
 • Sơn Thị Chanh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Email:
   sonthichanhthi.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Thạch Minh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Email:
   thachminhson.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Tăng Thị Sô Phia
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Email:
   tangthisophia.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Diệp Thụy Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Email:
   diepthuymaianh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lý Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Email:
   lythikieu.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Thạch Thị Sà Pha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Email:
   thachthisapha.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều