Ban lãnh đạo
 • Võ Thị Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01689811993
  • Email:
   vttuyenst@gmail.com
 • Lý Thị Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Điện thoại:
   01656789000
  • Email:
   lythithanhnhanmyxuyen@gmail.com
 • Trịnh Huy Thục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01279123285
  • Email:
   ththuc33@student.ctu.edu.vn
 • Trầm Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01696616625
  • Email:
   tramminhtuan.thanhphu@gmail.com
 • Dương Chanh Đa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0982384891
  • Email:
   .duongchanhda.thanhphu@gmail.com
 • Thạch Thị Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0917444401
  • Email:
   thachthihoang32@gmail.com
 • Đào Thị Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Điện thoại:
   01629054133
  • Email:
   dtbtransoctrang@gmail.com