Thông tin chi tiết:
Trịnh Huy Thục
Nhân viên Trịnh Huy Thục
Ngày tháng năm sinh 11/03/1990
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01279123285
Email ththuc33@student.ctu.edu.vn
Mạng xã hội
Kinh nghiệm 2

Nhân viên công nghệ thông tin