LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 27/10/2019

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 

Ngày